Sällskapet Hallands Väderös Natur 

www.shvn.se

Stadgar

(Slutgiltigt antagna vid årsmötet 2011) 


§1.    Sällskapet har till ändamål

att främja vetenskaplig forskning på och om Hallands Väderö,

att anordna exkursioner till ön,

att arbeta för vårdande av naturen på ön och,

att sprida kunskap om ön genom föredrag och skrifter.


§2. Alla för Sällskapets syften intresserade personer kan genom anmälan hos styrelsen bli medlemmar i Sällskapet. Från och med 1 juli 1985; nytillkomna medlemmar skall vara årligen betalande.


§3. Årsmötet är högsta beslutande organ .Ordinarie årsmöte skall hållas under sommaren på dag och plats, som styrelsen bestämmer. I samband med det ordinarie årsmötet bör om möjligt föredrag om och/eller exkursion till ön förekomma.


På ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:     

  1. Val av ordförande, protokollförare och två justeringsmän för mötet;   
  2. Fråga om årsmötet behörigen har sammankallats;
  3. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse;   
  4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;   
  5. Fastställande av medlemsavgiften;   
  6. Val av fyra styrelseledamöter och suppleanter;   
  7. Val av två revisorer och två suppleanter;   
  8. Val av valberedning;   
  9. Motioner och andra ärenden, som upptagits på den utsända föredragningslistan;   
  10. Övriga ärenden, som årsmötet beslutar uppta till behandling.


Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast den 1 mars.För beslut i ärende enligt §6 eller annat ärende av särskilt stor vikt fordras, att det upptagits på den utsända föredragningslistan.Extra årsmöte skall hållas, om styrelsen finner det erforderligt, och då på dag och plats, som styrelsen bestämmer. Vid mötet får endast förekomma ärenden, som angivits i kallelsen.


Kallelse till årsmötet skall sändas per post eller e-post till varje medlem med känd adress i god tid före mötet, dock inte senare än den 1 juni, när det gäller ordinarie årsmöte. Kallelse skall vara åtföljd av föredragningslista.


§4. Styrelsen verkställer årsmötets beslut och handhar Sällskapets angelägenheter.Styrelsen skall bestå av ordförande och sju övriga ledamöter. För dessa senare skall finnas sju suppleanter. Samtliga mandat är tvååriga. På årsmöte, som hålls år med udda årtal, väljs ordförande, tre övriga ledamöter och tre suppleanter. På årsmöte, som hålls år med jämna årtal, väljs fyra övriga ledamöter och fyra suppleanter.Inom sig utser styrelsen årligen vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare.Suppleanterna skall underrättas om sammanträden och har rätt att närvara. Kallelser och underrättelser skall utsändas om möjligt minst 20 dagar före sammanträdet.Styrelsen skall årligen avge verksamhetsberättelse.


§5. Bokföringsåret sammanfaller med kalenderåret. Ordinarie årsmöte väljer årligen två revisorer och två suppleanter för dessa.Räkenskaperna skall senast 1 mars lämnas för granskning till revisorerna.De skall senast 1 maj lämna revisionsberättelsen till styrelsen.Revisorerna äger dessutom rätt att när som helst under sin mandattid granska Sällskapets bokföring och inventera dess tillgångar. Med anledning av härvid gjorda iaktagelser kan de förordna om sammanträde med styrelsen, i förekommande fall för inkallande av extra årsmöte.


§6. Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Sällskapet skall för att bli giltigt fattas på två årsmöten med minst 6 månader mellan mötena. Beträffande upplösning skall beslutet på det andra mötet fattas med minst 2/3 majoritet.Beslut om upplösning skall innefatta disposition av Sällskapets tillgångar. Därvid skall i första hand övervägas att medel överlåtes till vetenskaplig organisation för att användas till forskning, som har samband med Hallands Väderö, dess natur och dess omgivande vatten.

Sällskapet Hallands Väderös Natur • www.shvn.se © 2020 • Ansvarig för hemsidan: Lena Svedin •